مركز تحقیقات انگور چاپ
تاریخ درج : 14 شهریور 94     منبع: معاونت پژوهش و فناوری

رئيس مركز تحقيقات: دكتر موسي ارشد

مسئول ساماندهی امورات مركز تحقيقات انگور : خانم دكتر الناز فرجزاده معماری

اعضا هيات علمي مركز:

 

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

نوع همكاري

1

موسی ارشد

دکتری

استادیار

تمام وقت

2

اسماعیل چمنی

دکتری

دانشیار

تمام وقت

3

محمد جواد نظری دلجو

دکتری

استادیار

تمام وقت

4

علیرضا طباطبایی

دکتری

استادیار

تمام وقت

5

شهرام باغبان

دکتری

استادیار

تمام وقت

6

رضا رضایی

دکتری

استادیار

تمام وقت

7

محمدعلي نجاتيان

دكتري

استاديار

تمام وقت

8

الناز فرجزاده معماری

دكتری

استاديار

تمام وقت

 

پاياننامه هاي در حال انجام:

ارزيابی مقاومت به اگروباکتريوم در چند رقم انگور

دانشجو: مریم دشوارگر

استاد راهنما: دکتر موسی ارشد

استاد مشاور: کیومرث روح رضی

بررسی مقاوم ارقام انگور نسبت به کپک زدگی (Botrytis cinerea) پس از برداشت

دانشجو:آرش حنیفی

استاد راهنما: دکتر موسی ارشد

استاد مشاور: کیومرث روح رضی

طرح هاي برون دانشگاهي در مرحله داوري:

1-بررسی تاثیرجیبرلین بر روی خواص آنتی اکسیدانی ارقام مختلف انگور

مجری : الناز فرجزاده معماری

همكاران:افسانه یوسف زاده و شاهین زوارقی