اطلاعیه معاونت پژوهش و فناوری در خصوص جلسه دفاع چاپ
تاریخ درج : 31 خرداد 94     منبع: معاونت پژوهش و فناوری

با توجه به تاکید همیشگی ریاست محترم دانشگاه مبنی بر حفظ منابع طبیعی واستفاده درست از امکانات زیست محیطی برای کاهش مصرف بی رویه کاغذ از تاریخ ابلاغ دستور نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای ورساله های تخصصی به صورت دور رو انجام گیرد