برنامه دفاع از پایان نامه های دانشجویان ارشدواحد ملکان چاپ
تاریخ درج : 24 خرداد 95     منبع: معاونت پژوهش و فناوری

برنامه دفاع از پایان نامه های دانشجویان ارشدواحد ملکان

هفته اول هر ماه

روزهای سه شنبه         

گروه تربیت بدنی   

به تعداد 5 نفر

هفته دوم هر ماه

روزهای سه شنبه         

گروه جغرافیا          

به تعداد 5 نفر

هفته سوم هر ماه

روزهای سه شنبه         

گروه کشاورزی    

به تعداد 5 نفر

هفته چهارم هر ماه

روزهای سه شنبه         

گروه برق   

به تعداد 5 نفر