مراحل گذراندن واحد کارآموزی چاپ
تاریخ درج : 2 خرداد 94     منبع:

راهنماي انتخاب درس كارآموزي دوره كارشناسي

رشته های فنی و مهندسی

 

مقدمه:

درس كارآموزي در رشته های فنی و مهندسی به عنوان درس تخصصي و گذراندن آن براي دانشجويان الزامي است. اخذ اين واحد براي دانشجوياني كه حداقل 100 واحد درسي گذرانده باشند، مجاز است. توصيه مي‌شود اين درس حتي‌الامكان در آخرين تابستان دوره تحصيل اخذ گردد. دانشجو موظف است پس از اخذ واحد درسي، به مدت 240 ساعت تحت نظارت يكي از اعضاي هيأت علمي، در يكي از واحدهاي صنعتي يا سازمان‌هاي ذيربط به آموزش مهارت و تبحر در يكي از حوزه‌هاي تخصصي مهندسي بپردازد. واحد كارآموزي از آن جهت حائز اهميت است كه دانشجو مي‌تواند با كاربردهاي علمي آموخته‌هاي تئوري آشنا شده و نحوه بكارگيري آنها را بياموزد. اين درس مي تواند موجب ارتباط دانشجو با محيط كاري و زمينه‌ساز اشتغال او گردد.

كارآموز در محل كار تحت نظر سرپرست كارآموزي هدايت مي‌شود و در نهايت آموخته‌هاي خود را درقالب گزارشي كه حداقل مشتمل بر 30 صفحه مي‌باشد ارائه مي‌نمايد. لازم است گزارش دانشجو حاوي پيشنهاداتي سازنده براي بهبود كار در زمينه تخصصي دوره كارآموزي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل اخذ واحد كارآموزي

 

1-    اخذ واحد كارآموزي با رعايت حداقل 60 واحد گذرانده شده و رعایت پیش نیاز توسط دانشجو

(عدم رعایت پیش نیازمنجر به حذف دروس می گرددکه عواقب آن برعهده دانشجو می باشد.)

2-    مراجعه به سايت دانشگاه و دريافت فرم‌هاي كارآموزي و دستورالعمل‌هاي لازم

3-    امضاي قسمت اول فرم شماره يك (تعهد دانشجو) توسط دانشجو

4-    مراجعه به استاد درس كارآموزي و مدير گروه مربوطه جهت تأييد و امضاي قسمت دوم فرم شماره يك

5-  مراجعه به محل كارآموزي جهت اخذ تأييد ضمني سرپرست كارگاه/ واحد صنعتي/ سازمان مربوطه براي شروع دوره كارآموزي (فرم شماره 1/1

6-  ارائه فرم شماره 1 كه قسمت‌هاي اول و دوم آن تكميل و امضاء شده است و همچنین موافقت محل کاراموزی به همراه پرينت ثبت‌نام به كارشناس رشته جهت صدور معرفي‌نامه به محل كارآموزي

تذكر: زمان شروع كارآموزي بايستي بعد از تاريخ صدور معرفي‌نامه از طرف دانشگاه با هماهنگي استاد درس و سرپرست كارآموزي باشد.

7-    تحویل فرم موافقت محل كارآموزي( 1/1)وفرم شماره 1 به كارشناس رشته،‌ کپی آن به استاد راهنما و مدير گروه

8-  شروع كارآموزي و ارائه گزارش پيشرفت كارآموزي كه به تاييد سرپرست كارآموزي رسيده باشد به استاد راهنماي كارآموزي توسط دانشجو مطابق فرم شماره 2

تذكر: درصورت وجود هرگونه مشكل احتمالي در محل كارآموزي دانشجو بايستي سريعاً مراتب را به كارشناس رشته اطلاع دهد.

9-    پس از پايان دوره كارآموزي دانشجو نسبت به تكميل و تأييد فرم شماره 3 اقدام نمايد.

10- تهيه گواهي‌نامه پايان دوره كارآموزي تأييد شده از طرف محل كارآموزي

11- تنظيم گزارش نهايي كارآموزي با هماهنگي استاد كارآموزي مطابق دستورالعمل تنظيم گزارش كارآموزي

12- تحويل يك نسخه از گزارش نهايي كارآموزي به استاد راهنما و اعلام نظر استاد راهنما و تكميل چك‌ليست گزارش كار توسط ايشان

13- تحويل 1نسخه ازگزارش كارآموزي صحافي شده به استاد و اعلام نمره نهايي توسط استاد درس بر اساس مستندات و ارزيابي استاد راهنما از دانشجو

 توجه:

*مراحل(1تا6) باید بلافاصله بعداز اخذ کارآموزی انجام پذیرد(مدت انجام مراحل یک هفته می باشد) که عواقب عدم مراجعه به موقع برعهده دانشجو است

 

     *مدت تحویل گزارش نهایی صحافی شده کارآموزی به استاد جهت اخذ نمره تا قبل از امتحانات هر   نیمسال می باشد(بعد از مهلت تعیین شده به هیچ عنوان گزارش کارآموزی جهت ثبت نمره در سیستم  تحویل گرفته نمی شود.

 

دستورالعمل تنظيم گزارش كارآموزي

دانشجويان محترم بايد در تنظيم گزارش كارآموزي ضمن توجه به كيفيت و ارزش علمي مطالب، موارد ذيل را در تقسيم‌بندي و ترتيب آن رعايت نمايند:

1)   جلد گزارش كارآموزي بايد حاوي: آرم دانشگاه، نام مركز محل تحصيل، عنوان كارآموزي، نام و نام خانوادگي دانشجو، شماره دانشجويي، رشته تحصيلي و نام استاد كارآموزي باشد. (مطابق فرمت ارائه شده).

2)      صفحه بسم الله الرحمن الرحيم

3)      صفحه اول: موضوع كارآموزي، محل كارآموزي، نام استاد كارآموزي، نام و نام خانوادگي دانشجو، شماره دانشجويي، نيمسال اخذ واحد كارآموزي، آدرس دقيق محل كارآموزي، تاريخ شروع و تاريخ پايان دوره كارآموزي.

4)      چكيده (شامل خلاصه‌اي از گزارش كارآموزي با تأكيد بر مقدمه، معرفي محل كارآموزي، فعاليت‌هاي انجام شده توسط كارآموز و بحث و نتيجه‌گيري در يك صفحه A4

5)      فهرست: شامل عنوان فصل‌هاي گزارش و موضوعات مهم هر فصل با ذكر شماره صفحه.

6)      تقسيم‌بندي پيشنهادي فصول

فصل اول: مقدمه

در اين فصل بايد ضمن معرفي كارآموزي، امكانات و تجهيزات آن و همچنين فرآيندهاي توليدي يا خدماتي كه در آن واحد صنعتي (سازماني) برقرار است، به طور مختصر بيان شود و خواننده با آنچه در فصل‌هاي بعدي گزارش آمده آشنا گردد.

فصل دوم: معرفي محل كارآموزي

در اين فصل هدف از تأسيس مجموعه، چارت سازماني، مواد اوليه،‌ محصولات نهايي و فرآورده‌ها و يا خدماتي كه در آن واحد صنعتي (سازماني) ارائه مي‌شود و كاربرد آن در صنعت به تفصيل بيان گردد. از مجموعه‌هاي ديگري كه به همين منظور و با فناوري متفاوت مشغول به كار هستند نام برده و يك مقايسه اجمالي بين آنها و واحد صنعتي مذكور انجام شود. همچنين مؤسسات يا مراكز صنعتي كه به نحوي از قبيل تأمين‌كننده مواد اوليه، تكميل‌كننده يا مصرف‌كننده محصولات نهايي هستند معرفي گردند.

فصل سوم: فعاليت‌هاي انجام شده توسط كارآموز

در اين فصل ضمن تشريح روند كار و خط توليد (در واحدهاي توليدي) و چگونگي ارائه خدمات (در واحدهاي خدماتي) و وظايف قسمت‌هاي مختلف مجموعه به طور مختصر و وظايفي قسمتي كه كارآموز در آن مشغول است به صورت مشروح آورده شود و ضمن مقايسه‌اي مختصر بين مشاهدات در مراحل عمل با آنچه در دروس تئوري آموخته است موارد تشابه و يا اختلاف بررسي گردد. بخصوص براي مواردي كه دانشجو در آنها مشاركت داشته و يا از نزديك شاهد انجام آنها بوده است.

-     در صورتي كه دانشجو پيشنهادات اجرايي يا طرح‌هاي خاصي براي برطرف كردن مشكلات و بهبود روش‌هاي بهره‌برداري از تجهيزات و كيفيت توليد دارد در اين فصل ارائه نمايد.

-     مباحث تئوري و محاسبات و تحقيقات موضوعي راجع به روند توليد و يا ارائه خدمات فني و مهندسي كه توسط دانشجو انجام گرفته است با ذكر مراجع و منابع در اين فصل آورده شود.

فصل چهارم: جمع‌بندي و نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات

در اين فصل جمع‌آوري و نتيجه‌گيري از كل مطالب گزارش در صورتي كه پيشنهاداتي در خصوص بهبود و بهينه‌سازي قسمت‌هاي مختلف محل كارآموزي وجود دارد ذكر گردد.

-         تقشه‌ها،‌ تصاوير، بروشورها و جداول در صورت وجود با ذكر منبع در پايان فصل چهارم آورده شود.

-         گزارشات هفتگي و فرم ارزشيابي (فرم 3) در پايان گزارش درج گردد.

-         در صفحه آخر درج چك‌ليست محتواي گزارش كار تكميل و تأييد شده، توسط استاد راهنما. (مطابق فرمت ارائه شده)

 

Ÿ متن اصلي گزارش كارآموزي بايستي با قلم لوتوس 14 تايپ گردد و عناوين داخل متن به صورت بولد باشد.

Ÿ حاشيه از سمت چپ، بالا و پايين 2.5cm و حاشيه سمت راست 3cm باشد.

Ÿ تعداد خطوط در هر صفحه، 24 خط مي‌باشد.

مركز ......................... (ب نازنين 16 سياه)

رشته تحصيلي  (ب نازنين 14 سياه)

 

مشخصات محل كارآموزي (ب تيتر 18 سياه)

استاد كارآموزي: ( ب نازنين 14 سياه)

نام و نام خانوادگي: ( ب نازنين 14 سياه)

شماره دانشجويي: ( ب نازنين 14 سياه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            فرم شماره 1

 

 

1)      تعهد دانشجو:

اينجانب ........................................... دانشجوي رشته .......................................... با شماره دانشجويي ..............................

در ارتباط با درس كارآموزي كه زير نظر استاد محترم جناب آقاي/ سركار خانم .......................................................

در محل: ................................................................................................ انجام مي‌پذيرد موارد زير را در كمال سلامتي متعهد مي‌گردم.

1-      جبران هرگونه خسارتي كه از سوي اينجانب متوجه محل مربوطه و وسايل مورد تحقيق شود به عهده اينجانب خواهد بود.

2-    مسؤوليت هرگونه خسارت مالي، ضايعه جاني، گرفتاري‌هاي سياسي و غيره كه در خلال كارآموزي متوجه اينجانب شود را شخصاً  به عهده خواهم گرفت.

              

 

 تاريخ:                                              نام و امضاي دانشجو:

 

 

 

 

 

 


2) نظر استاد درس و مدير گروه:

 

با معرفي نامبرده به اداره/ سازمان/ شركت: ................................................................................جهت كارآموزي در زمينه .................................................................................. كه بايد در محل فوق انجام گيرد موافقت مي‌شود.

           

 

 

 

تاريخ:                                                    تاريخ:

نام و امضاي استاد كارآموزي:                          نام و امضاي مدير گروه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     شماره:

                                                                              تاريخ:

 

 

فرم شماره 1/1

اعلام موافقت از محل کارآموزی

 

                    

 

 

 

    اعلام موافقت با انجام كارآموزي توسط واحد صنعتي/ سازمان مربوطه                                 

به دانشگاه پيام نور،‌ مركز ............................................                                                                 

از شركت/ سازمان/ اداره ...............................................

موضوع: موافقت با انجام كارآموزي

با سلام،

بدينوسيله با انجام كارآموزي دانشجو ................................................ در اين محل موافقت مي‌شود. ضمناً‌ سرپرست ايشان در محل كارآموزي سركار خانم/ جناب آقاي ............................................ مي‌باشد.

آدرس دقيق و تلفن: ...........................................................................................................................

 شماره داخلي(در صورت وجود):......                   فاكس: .............................

                     

 

 

مهر و امضاء مقام مجازدر واحد كارآموزي:

                             تاريخ:

 

 

 


 

 

 

 

 

 

فرم شماره 2/1

معرفی نامه

 

 

 

       3)  به ………………………….                                                                      

از: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان                                                             

موضوع: معرفي‌نامه كارآموزي

با سلام و احترام

بدينوسيله خانم/ آقاي ............................................... دانشجوي رشته ................................................... مقطع ...................

به شماره دانشجويي ....................................... را جهت گذراندن دوره كارآموزي به مدت 240 ساعت از تاريخ .................. معرفي مي‌نمايد. ضمناً استاد كارآموزي ايشان جناب آقاي/ سركار خانم مهندس/ دكتر ..........................

مي‌باشد. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اقدامات لازم به منظور شروع كارآموزي نامبرده نسبت به تعيين سرپرست كارآموزي اقدام مقتضي صورت گيرد. متمني است پس از انجام كارآموزي در پايان دوره، گواهي‌نامه دوره كارآموزي جهت نامبرده صادر و يك نسخه براي اين دفتر ارسال فرمايند.

لازم به ذكر است نامبرده طبق آئين‌نامه موظف به اجراي مقررات انضباطي و ايمني آن واحد مي‌باشد.

                                     

 

 

 

 

                                    با تشكر

                                      معاون آموزشي مركز........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش کار آموزی

 

 

دانشگاه پیام نور

 

 

 

مکان کار آموزی:

 

 

 

موضوع کارآموزی:

 

 

 

استاد کارآموزی:

 

 

 

نام و نام خانوادگی :

 

                                                                           

                                                                        نیمسال         سال                                           

فرم حضورغیاب کار آموز در محل کارآموزی

 

نام ونام خانوادگی کارآموز:                                                                                   نام ونام خانوادگی استاد کارآموزی:

شماره دانشجویی:                                                                                                   نام ونام خانوادگی سرپرست کارآموزی:

رشته/ گرایش :                                                                                                        ترم وسال کارآموزی:

نام مرکز/ واحد:                                                                                                       موضوع کارآموزی:

 آدرس وشماره تماس محل کار آموزی :

هفته اول : از تاریخ :            تا تاریخ :

هفته دوم : ازتاریخ             تا تاریخ

هفته سوم : ازتاریخ         تا تاریخ

ایام هفته

ساعت ورود

ساعت خروج

ایام هفته

ساعت ورود

ساعت خروج

ایام هفته

ساعت ورود

ساعت خروج

شنبه

 

 

شنبه

 

 

شنبه

 

 

یکشنبه

 

 

یکشنبه

 

 

یکشنبه

 

 

دوشنبه

 

 

دوشنبه

 

 

دوشنبه

 

 

سه شنبه

 

 

سه شنبه

 

 

سه شنبه

 

 

چهارشنبه

 

 

چهارشنبه

 

 

چهارشنبه

 

 

پنج شنبه

 

 

پنج شنبه

 

 

پنج شنبه

 

 

جمعه

 

 

جمعه

 

 

جمعه

 

 

هفته چهارم : ازتاریخ :       تا تاریخ :

هفته پنجم ازتاریخ :         تا تاریخ :

هفته ششم ازتاریخ :     تا تاریخ :

ایام هفته

ساعت ورود

ساعت خروج

ایام هفته

ساعت ورود

ساعت خروج

ایام هفته

ساعت ورود

ساعت خروج

شنبه

 

 

شنبه

 

 

شنبه

 

 

یکشنبه

 

 

یکشنبه

 

 

یکشنبه

 

 

دوشنبه

 

 

دوشنبه

 

 

دوشنبه

 

 

سه شنبه

 

 

سه شنبه

 

 

سه شنبه

 

 

چهارشنبه

 

 

چهارشنبه

 

 

چهارشنبه

 

 

پنج شنبه

 

 

پنج شنبه

 

 

پنج شنبه

 

 

جمعه

 

 

جمعه

 

 

جمعه

 

 

هفته هفتم ازتاریخ :          تا تاریخ

هفته هشتم : ازتاریخ          تا تاریخ

هفته نهم  : ازتاریخ :    تا تاریخ:

ایام هفته

ساعت ورود

ساعت خروج

ایام هفته

ساعت ورود

ساعت خروج

ایام هفته

ساعت ورود

ساعت خروج

شنبه

 

 

شنبه

 

 

شنبه

 

 

یکشنبه

 

 

یکشنبه

 

 

یکشنبه

 

 

دوشنبه

 

 

دوشنبه

 

 

دوشنبه

 

 

سه شنبه

 

 

سه شنبه

 

 

سه شنبه

 

 

چهارشنبه

 

 

چهارشنبه

 

 

چهارشنبه

 

 

پنج شنبه

 

 

پنج شنبه

 

 

پنج شنبه

 

 

جمعه

 

 

جمعه

 

 

جمعه

 

 

 

 

                   تاریخ وامضاء دانشجو :                                                                                     تاریخ وامضاء سرپرست کارآموزی:

فرم شماره 2

 

گزارش پيشرفت هفتگي كارآموزي از تاريخ ........... لغايت... .........

 

نام و نام خانوادگي دانشجو:

شماره دانشجويي:

رشته/ گرايش:

استاد كارآموزي:

سرپرست كارآموزي:

محل كارآموزي:

فعاليت‌هاي انجام شده:

 

 

 

فعاليت‌هاي آتي:

 

 

 

مشكلات:

 

 

 

پيشنهادات:

 

 

 

تاريخ و امضاء دانشجو:

 

نظريه سرپرست كارآموزي:

 

 

تاريخ و امضاي سرپرست كارآموزي:

 

نظريه استاد كارآموزي:

 

 

تاريخ و امضاي استاد كارآموزي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 3

 

 

گزارش سرپرست كارآموزي جهت ارائه به استاد درس

 

نام دانشجو:

 

شماره دانشجويي:

 

رشته/ گرايش/ مقطع تحصيلي:

 

محل تحصيل(مركز):

 

محل كارآموزي:

 

تاريخ شروع كارآموزي:

 

تاريخ پايان كارآموزي:

رديف

اظهار نظر سرپرست كارآموز

ضعيف

متوسط

خوب

عالي

1

رعايت نظم و انضباط در كارگاه

 

 

 

 

2

ميزان علاقه به همكاري با ديگران

 

 

 

 

3

علاقه به فراگيري

 

 

 

 

4

استعداد فراگيري

 

 

 

 

5

پيگيري وظايف و ميزان پشتكار

 

 

 

 

6

مديريت و رفتار با افراد تحت سرپرستي

 

 

 

 

7

كيفيت گزارش‌هاي كارآموزي به واحد صنعتي يا سازمان ذيربط

 

 

 

 

8

ميزان فراگيري عملي در واحد صنعتي يا سازمان ذيربط

 

 

 

 

9

ميزان به كارگيري دروس و تئوري‌هاي فراگرفته در عمل

 

 

 

 

10

ميزان آمادگي در پاسخ‌گويي به سؤالات مربوطه

 

 

 

 

 

 

  نام و نام خانوادگي سرپرست كارآموزي:

   

 ارزيابي گزارش:

    نمره به حروف:                                        نمره به عدد:                                    امضاء سرپرست:

                                                                                                                         تاریخ

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد کارآموزی:

 


نمره به حروف:                                        نمره به عدد:                                    امضاء استاد:

                             تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گواهي‌نامه پايان دوره كارآموزي

 

 

به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان

از: ........................................................................

موضوع: گواهي پايان دوره كارآموزي

 

باسلام و احترام،

بازگشت به معرفي‌نامه شماره ........................... مورخ .......................... بدينوسيله گواهي مي‌شود                   جناب آقاي/ سركار خانم ............................................ با شماره دانشجويي ....................................... از تاريخ ....................... لغايت .......................... به مدت 240 ساعت جهت گذراندن دوره كارآموزي خود در واحد صنعتي سازمان شركت مشغول فعاليت بوده است. گزارش سرپرست كارآموزي و فرم‌هاي پيشرفت كار دانشجو كه به تأييد سرپرست ايشان رسيده است به پيوست مي‌باشد. ضمناً نامبرده هيچگونه بدهي به محل كارآموزي ندارد.

 

 

مهر و امضاء


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چك ليست ارزشيابي گزارش نهايي توسط استاد كارآموزي

 

 

1-     آيا فرمت گزارش مطابق فرمت مورد نظر دانشگاه مي‌باشد؟                                  بلي                    خير

2-     آيا محتواي مطالب شامل نكات مهم و كليدي مورد نظر مي‌باشد؟                         بلي                    خير

3-     آيا دانشجو راه‌كارها و پيشنهادهاي بهبود مناسبي ارائه نموده است؟                      بلي                    خير

4-     آيا مطالب و مستندات دانشجو نو و جديد است؟                                              بلي                    خير

5-     به نظر شما جمع‌بندي و نتيجه‌گيري مناسبي از دوره ارائه شده است؟                    بلي                    خير

6-      نحوه و شيوه نگارش و محتواي گزارش به خوبي تنظيم شده است؟                        بلي                    خير

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد راهنما

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل گذراندن کارآموزی

1.      مطالعه آیین نامه کارآموزی با مراجعه به وب سایت واحد قسمت معاونت پژوهشی-دفتر ارتباط با صنعت و جامعه www.malekaniau.ac.ir

2.      مشخص نمودن محل گذراندن کارآموزی

3.      گرفتن فرم خام کارآموزی از انتشارات دانشگاه و یا وب سایت واحد اقلید به آدرس www.malekaniau.ac.ir قسمت معاونت پژوهش و فناوری-دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

4.      تکمیل فرم کارآموزی و تأیید مدیر گروه مربوطه و کارشناس آموزش رشته مربوطه

5.      مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه(آقاي مهندس گرامی یا عبدی زاده) جهت صدور معرفی نامه که به امضای معاون پژوهشی رسیده و در دبیرخانه مهر گردد.

6.      ارائه معرفی نامه به محل گذراندن کارآموزی و در پایانِ دوره اخذ نامه ای مبنی بر اینکه کارآموز ساعات موظفی را در محل مذکور گذرانده است.

7.      اخذ فرم نمره کارآموزی از دفتر ارتباط با صنعت (آقای عبدی زاده، طبقه سه)

8.      ارائه فرم نمره کارآموزی و گزارش صحافی شده کارآموزی به استاد مربوطه جهت درج نمره کارآموزی و تأیید گزارش مذکور.(پروژه کارآموزی باید پس از اخذ نمره از استاد راهنما تحویل گرفته شود و به دفتر ارتباط با صنعت تحویل داده شود)

9.      تحویل پروژه کارآموزی که به تأیید استاد مربوطه رسیده است به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه.

لازم به ذکر است که فرم خام کارآموزی و نامه های مربوطه نیز باید به همراه گزارش کارآموزی صحافی گردند. Cd  حاوي فايل كارآموزي نيز به صفحه آخر گزارش كارآموزي الصاق گردد.

               نکات مهم

آخرین مهلت برای دانشجویان جهت انتخاب واحد کارآموزی هفته دوم هر نیمسال تحصیلی(زمان حذف و اضافه واحد های درسی) می باشد.

مدیران گروههای آموزشی حداکثر ظرف 2 هفته پس از موعد حذف و اضافه فرمهای تقاضای دانشجویان را به دفتر ارتباط با صنعت واحد جهت صدور معرفی نامه ارسال نمایند.

دفتر ارتباط با صنعت می بایست ظرف مدت حد اکثر یک هفته دانشجو را مطابق فرم معرفی نامه به واحد های صنعتی معرفی نماید.

دانشجو موظف است حداکثر یک هفته پس از صدور معرفی نامه به واحد های صنعتی مراجعه و مراحل تثبیت کارآموزی خود را به انجام برساند در غیر این صورت مسؤولیت عدم پذیرش وی توسط واحد صنعتی به عهده خود اوست.