دفتر ارتباط با صنعت واحد چاپ
تاریخ درج : 30 شهریور 93     منبع: دفتر ارتباط با صنعت

**** مراحل انجام کارآموزي و پروژه ****   مشاهده

**** دستورالعمل نگارش پايا ن نامه کارداني و كارشناسي كليه رشته ها  ****   مشاهده

**** فرم خام كار آموزي و پروژه و گزارش كار آموزي و فرمت پروژه ****   مشاهده

**** سامانه جابجایی کارآموزان ****   مشاهده

**** مراحل گذراندن کارآموزی ****   مشاهده